Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: «ТОР Инвестмънт» ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 200814111

Седалище и адрес на управление: Банско, ул. Цар Симеон 82

Адрес за кореспонденция: Благоевград, ул. Николай Пертрини,6

Телефон: 098 899 18 35

E-mail: info@chocolana.com

Уебсайт: www.chocolana.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни

Във формата за контакти се попълват полета «Вашето име», «Е-mail» «Телефонен номер» и «Адрес за доставка», които по смисъла на действащото законодателство поотделно или като се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно физическо лице, поради което представляват лични данни.

Затова тази част от нашата Политика за поверителност регламентира отношенията между ТОР Инвестмънт ЕООД като администратор на лични данни (администратор) и физическите лица като субекти на данни, с които влиза в пряк контакт при използването на формата за контакти и затова Ви уведомяваме за следното:

Обхват на събираните и съхранявани лични данни

Администраторът обработва данни на следните категории физически лица:

ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА, използвали формата за контакти.

Администраторът обработва следните категории лични данни:

ОБИКНОВЕНИ лични данни – име и e-mail телефонен номер и адрес за доставка.

Важно! Чувствителни данни не се събират, съхраняват и обработват от администратора. Такива са например данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, данни за здравословното състояние. Моля, да не бъдат посочвани по никакъв начин във Вашето съобщение!

Цели, за които се обработват данните

Във връзка с дейността си администраторът обработва лични данни на посочените по-горе категории физически лица за следните цели:

За осъществяване на ефективна комуникация и обратна връзка с физическото лице, попълнило формата за контакт;

Когато закон или друг нормативен акт установява такова задължение;

В хипотези извън посочените винаги се изисква конкретно съгласие на субекта на данни и се указват целите и срока за тази обработка, предоставяне на информация за разкриване на данните на трети лица и информация за правата му във връзка с обработването на лични данни.

Основание за обработване на личните данни:

Изрично съгласие, дадено от субекта на данни

Съгласието да обработваме личните данни се дава по време на ползването на формата за контакти чрез задължително отбелязване в електронния формуляр, че субекта на данни е прочел и се съгласява Политиката за поверителност.

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез писмено заявление, отправено до администратора на хартиен или електронен носител, включително чрез формата за контакти на сайта. До оттеглянето на съгласието обработката на данните е законосъобразно.

Спазване на задълженията на администратора, установени със закон.

Извън горепосочените основания администратора може да обработва лични данни за защита на легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субекта на данни.

Субектът на данните отговаря за пълнотата и коректността на данните, които предоставя чрез формата за контакти.

Поддържането на актуалността на данните е отговорност на субекта на данните.

При възникнало несъответствие между предоставените данни и актуалната информация, субектът на данни има право и задължение да коригира несъответствието или да поиска от администратора да го направи (право на коригиране).

Срок за обработване и заличаване на личните данни

Данните се обработват за срока на изпълнение на поетия ангажимент и само доколкото това е съответно на целите, за които данните са събрани.

Всяка информация, за която се е изчерпало основанието за обработка се заличава, след направена за това преценка в процеса на ежегодното инвентаризиране.

Субекта на данни може да поиска ограничаване обработката на лични данни или тяхното заличаване по всяко време, като има предвид възможното отражение на това върху изпълнението на целите.

Разкриване на данни

Администраторът допуска разкриване на данни на трети лица при:

Писмено искане от субекта на лични данни (право на преносимост на данните);

Изискване на закона или органи на държавната власт;

Извън горните случи администраторът допуска разкриване и в извънредни ситуации, когато това е необходимо за защита на жизненоважен интерес на субекта или друго лице.

Права на субекта на данни

Освен посочените до тук права, субекта на данни има и следните права:

Право на коригиране

Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.

Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването.

Право на преносимост на данните

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени.

Право на възражение

Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, включително профилиране. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Субектът на данните упражнява правата си чрез отправяне на писмено заявление до администратора на хартиен или електронен носител – по пощата, по куриер, на посочения електронен адрес или чрез формата за контакт.

Субектът на данни може да подаде жалба до администратора или надзорния орган.

Сигурност на данните

Личните данни, които предоставяте чрез формата за контактr заедно с Вашето съобщение, се изпращат и съхраняват под формата на имейл в електронната поща: info@chocolana.com – собственост администратора.

Ако откажете да предоставите име или Е-mail, посредством формата за контакт няма да бъде генериран и изпратен имейл, съответно няма да получим Вашето запитване.

Логове с IP адреси, от които се влиза в сайта, не се пазят от администратора и не се свързват с конкретен потребител на сайта.

Администраторът отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

В съответствие със законодателството и добрите практики администраторът взема всички подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване или овладяване на риска от неправомерни дейности, освен при непреодолима сила или случайно събитие.

Когато, независимо от мерките, взети от администратора, се открие нарушение на сигурността на данните, администраторът се задължава в рамките на 72 часа от констатиране на събитието да уведоми надзорния орган.

Всички бъдещи промени Политиката за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница.

Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на ваше евентуално запитване или да ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

Разкриване на вашите лични данни.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законоупълномощените лица.

Достъп до вашите лични данни.

При получаване на писмена молба от Ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.