ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА НА ШОКОЛАНА, «ТОР ИНВЕСТМЪТ» ЕООД

Настоящите Общи условия са в сила между:

ДРУЖЕСТВО «ТОР Инвестмънт» ЕООД, ЕИК 200814111, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. БАНСКО ул ЦАР СИМЕОН ,82, НАРИЧАНО ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ ДОСТАВЧИК, ОТ ЕДНА СТРАНА И ОТ ДРУГА – ЛИЦЕТО, СЪГЛАСИЛО СЕ С НАСТОЯЩИТЕ „ОБЩИ УСЛОВИЯ“, НАРЕЧЕНО ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ ПОТРЕБИТЕЛ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЯВАНЕТО И ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА chocolana.com

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТОЗИ САЙТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО УСТАНОВЕНИ ОТ ДОСТАВЧИКА ПРАВИЛА, С КОИТО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ, АКО ИСКАТ ДА ПОЛЗВАТ ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, КОИТО ДОСТАВЧИКЪТ ПРЕДЛАГА.

С натискането на съответният символ, разположен на уебсайта „съгласен съм с общите условия”, cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на сайта

Понятия и дефиниции:

1. За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:

Доставчик е «ТОР Инвестмънт» ЕООД, собственик на уебсайта www.chocolana.com който служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

Потребител e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в уебсайта стоки.

УЕБСАЙТА е интернет сайтът www.chocolana.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

Поръчка е направената от Потребител заявка към уебсайта за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.

Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

Куриер е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

Случайно събитие е непредвидено към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни

Във формата за контакти се попълват полета «Вашето име», «Е-mail» «Телефонен номер» и «Адрес за доставка», които по смисъла на действащото законодателство поотделно или като се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно физическо лице, поради което представляват лични данни.

Затова тази част от нашата Политика за поверителност регламентира отношенията между ТОР Инвестмънт ЕООД като администратор на лични данни (администратор) и физическите лица като субекти на данни, с които влиза в пряк контакт при използването на формата за контакти и затова Ви уведомяваме за следното:

Обхват на събираните и съхранявани лични данни

Администраторът обработва данни на следните категории физически лица:

ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА, използвали формата за контакти.

Администраторът обработва следните категории лични данни:

ОБИКНОВЕНИ лични данни – име и e-mail телефонен номер и адрес за доставка.

Важно! Чувствителни данни не се събират, съхраняват и обработват от администратора. Такива са например данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, данни за здравословното състояние. Моля, да не бъдат посочвани по никакъв начин във Вашето съобщение!

Цели, за които се обработват данните

Във връзка с дейността си администраторът обработва лични данни на посочените по-горе категории физически лица за следните цели:

За осъществяване на ефективна комуникация и обратна връзка с физическото лице, попълнило формата за контакт;

Когато закон или друг нормативен акт установява такова задължение;

В хипотези извън посочените винаги се изисква конкретно съгласие на субекта на данни и се указват целите и срока за тази обработка, предоставяне на информация за разкриване на данните на трети лица и информация за правата му във връзка с обработването на лични данни.

Основание за обработване на личните данни:

Изрично съгласие, дадено от субекта на данни

Съгласието да обработваме личните данни се дава по време на ползването на формата за контакти чрез задължително отбелязване в електронния формуляр, че субекта на данни е прочел и се съгласява Политиката за поверителност.

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време чрез писмено заявление, отправено до администратора на хартиен или електронен носител, включително чрез формата за контакти на сайта. До оттеглянето на съгласието обработката на данните е законосъобразно.

Спазване на задълженията на администратора, установени със закон.

Извън горепосочените основания администратора може да обработва лични данни за защита на легитимните си интереси, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субекта на данни.

Субектът на данните отговаря за пълнотата и коректността на данните, които предоставя чрез формата за контакти.

Поддържането на актуалността на данните е отговорност на субекта на данните.

При възникнало несъответствие между предоставените данни и актуалната информация, субектът на данни има право и задължение да коригира несъответствието или да поиска от администратора да го направи (право на коригиране).

Срок за обработване и заличаване на личните данни

Данните се обработват за срока на изпълнение на поетия ангажимент и само доколкото това е съответно на целите, за които данните са събрани.

Всяка информация, за която се е изчерпало основанието за обработка се заличава, след направена за това преценка в процеса на ежегодното инвентаризиране.

Субекта на данни може да поиска ограничаване обработката на лични данни или тяхното заличаване по всяко време, като има предвид възможното отражение на това върху изпълнението на целите.

Разкриване на данни

Администраторът допуска разкриване на данни на трети лица при:

Писмено искане от субекта на лични данни (право на преносимост на данните);

Изискване на закона или органи на държавната власт;

Извън горните случи администраторът допуска разкриване и в извънредни ситуации, когато това е необходимо за защита на жизненоважен интерес на субекта или друго лице.

Права на субекта на данни

Освен посочените до тук права, субекта на данни има и следните права:

Право на коригиране

Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Субектът на данни има правото да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.

Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на обработването.

Право на преносимост на данните

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени.

Право на възражение

Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, включително профилиране. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Субектът на данните упражнява правата си чрез отправяне на писмено заявление до администратора на хартиен или електронен носител – по пощата, по куриер, на посочения електронен адрес или чрез формата за контакт.

Субектът на данни може да подаде жалба до администратора или надзорния орган.

Сигурност на данните

Личните данни, които предоставяте чрез формата за контактr заедно с Вашето съобщение, се изпращат и съхраняват под формата на имейл в електронната поща: info@chocolana.com – собственост администратора.

Ако откажете да предоставите име или Е-mail, посредством формата за контакт няма да бъде генериран и изпратен имейл, съответно няма да получим Вашето запитване.

Логове с IP адреси, от които се влиза в сайта, не се пазят от администратора и не се свързват с конкретен потребител на сайта.

Администраторът отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

В съответствие със законодателството и добрите практики администраторът взема всички подходящи технически и организационни мерки за предотвратяване или овладяване на риска от неправомерни дейности, освен при непреодолима сила или случайно събитие.

Когато, независимо от мерките, взети от администратора, се открие нарушение на сигурността на данните, администраторът се задължава в рамките на 72 часа от констатиране на събитието да уведоми надзорния орган.

Всички бъдещи промени Политиката за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница.

Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на ваше евентуално запитване или да ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

Разкриване на вашите лични данни.

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законоупълномощените лица.

Достъп до вашите лични данни.

При получаване на писмена молба от Ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

Условия за ползване на УЕБСАЙТА.

1. В настоящия уеб сайта , се предлагат стоки (артикули) за закупуване от крайни потребители. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.

2. За да се пазарува от уебсайта е необходимо да попълните форма за контакти и да се посочи: телефон за връзка, e-mail , трите имена и адреси за доставка.

3. Данни на Потребителя – трите имена, град, адрес за доставка на стока или адрес за офис на ЕКОНТ, телефон за връзка, актуален e-mail, които Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни на Потребителя се събират само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока.

4. Доставчикът съхранява, не разпространява и не използва каквато и да е лична информация, събрана в сайта, включително лични данни или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация дадена на сайта ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

5. Доставчикът публикува в сайта описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, нейната продажната цена, допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, както и всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката. Всички цени в сайта са с включен ДДС. Стойността на разходите за доставка не са включени в продажната цена, информация за тях се предоставя при завършване на поръчката.

6. Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката и при променените условия.

Права и задължения на Потребителя.

Потребителят се задължава:

Потребителят има право на:

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката представлява продуктът/продуктите, за които клиентът е изразил желание да закупи чрез създаване на поръчка в сайта, потвърдена от нас. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от ШОКОЛАНА в САЙТА.

1. При направена поръчка ШОКОЛАНА уведомява Потребителя за поръчката на посочения при регистрацията адрес на електронна поща.

2. В случай, че поръчаната стока (конкретен вид) не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен вид), поръчката може да бъде анулирана.

3. Поръчки в УЕБСАЙТА се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

4. След обработването на поръчката от страна на екипа на Доставчика, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя до Потребителя в рамките на 1 до 3 работни дни от заявлената дата на доставка от Потребителя

5. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

Проблеми при изпълнение на поръчката

Въпреки че се стремим да изпълняваме всички поръчки с точност, изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Правим всичко възможно да разполагаме с наличност и да обновяваме наличностите своевременно, но е възможно някой от поръчаните продукти да не е наличен; в този случай ще се свържем с Вас в най-кратък срок по телефон или с email съобщение.

2. Избрали сте „Плащане по банков път“, но не е извършено плащане или има забавяне на плащането.

3. Посочили сте грешни или непълни данни за доставка – имена, адрес, телефон, пощенски код.

При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по наша вина, ще поемем разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти. При невъзможност за доставка не по наша вина (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на доставчика), вашата поръчка ще бъде върната при нас докато се свържем с вас.

Доставка и плащане

1. След като в сайта постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на уебсайта уведомява Потребителя със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.

Всяка поръчка на продукт или услуга през нашата система е свързана със задължение за плащане по избран от Вас начин на плащане. В процеса на поръчка, имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, пощенски код, начинa на доставка и начина на плащане. За всяка поръчка ще получите потвърждение по e-мейл.

Ние обработваме и предприемаме мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че ние имаме право да обработваме личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта. За да Ви обслужваме и изпълняваме Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни:

Данните, които ще получим при поръчката, регистрацията или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки, Абонамент за новини, връзка с Вас в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването. Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина.

3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

4. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.

5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на ЕКОНТ в съответния град.

6. В период на лято и през горещия сезон, доставката на поръчана стока се извършва само до офис на ЕКОНТ

7. В период на лято и през топлото время доставката на поръчана стока не се извършва в понеделник.

6. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на съответната куриерска фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

7. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

Доставка на стоки платени по банков път се извършва след получено потвърждение за направено плащане!

8. Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон, предприема действия по уговаряне с Представител на Доставчика за изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валутa.

9. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

10. Рестрикции за доставка с куриер!

Тъй като шоколадови изделия ( бонбони) са по-чувствителни на топлина, през горещия сезон доставките с куриер стават рискови да се извършват, само до офис на Еконт

Рекламация.

1. Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата адрес на електронна поща на Доставчика, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 – дневен срок, считано от датата на получаването й, като това може да стане само ако продукта и опаковката са в ненарушен търговски вид. Цената за връщането на стоката в този случай е за сметка на клиента, отразена в документите за предаване от куриера.

2. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Потребителят доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

3. Връщането на стока/артикул, било при отказ от направената поръчка, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката. При замяна на стоки/артикули транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки.

4. Ако по някаква причина стоката е предадена на клиента с повредена опаковка или по друга основателна причина, замяната или връщането на стоката се осъществява за наша сметка.

Изключения:

Рекламации не се приемат за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките до 30 (тридесет) дни от връщането.

Важно!

Шоколадът изисква съхранение при постоянна температура между 15-20 градуса С и влажност на въздуха максимум до 70 %, далеч от пряка слънчева светлина. В противен случай подлежи на бързо влошаване на качествата му и търговския му вид. При неспазване на тези изисквания стоката не може да бъде върната. Трябва изрично да се спазват условията на съхранение.

Общи и заключителни разпоредби.

1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния Български съд.

2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на настоящия сайт. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.